BIM v STAVEBNÍCTVE

Zavádzanie výpočtovej techniky do projektovej praxe v minulom storočí, bol zlomový bod v projektovaní stavieb. Začalo to jednoduchými výpočtovými metódami a jednoduchým dvojrozmerným vykreslením tvaru objektu. V 90. rokoch minulého storočia zavedením systému Windows nastal výrazný prevrat v celom systéme projektovania stavieb, boli vyvinuté sofistikované softvéry na výpočet konečných prvkov stavebných konštrukcií a CAD programov na 2D kreslenie pre neobmedzené spektrum používateľov. 3D modely ako pracovný priestor sú už viac ako desať rokov bežne používané na Slovensku v strojárskom priemysle (hlavne po zavedení CNC obrábania). Vývoj v stavebníctve bol v oneskorení a 3D modely sa do súčasnosti u nás používajú prevažne na vizualizácie nie na projektovanie stavieb. Preto vidím BIM ako zásadný zlom v súčasnom stavebníctve, bez ohľadu na to koľko práce je potrebné pre šírenie osvety a zavádzanie systému do Slovenskej legislatívy (verejné obstavenie).

1. Čo je BIM ?  

Pod názvom BIM – Building information modeling (čo v preklade znamená informačný model budovy) sa rozumie metodika spracovania informácií o budove od jej návrhu cez prípravu realizácie, samotnej výstavby až po užívanie stavby a jej prípadná obnova v budúcnosti. V úvodnej fáze návrhu a projektovania je vytvorený 3D model budovy, ktorý je napĺňaný informáciami o stavebných konštrukciách, technickom vybavení stavby a pod., všetko v závislosti na projektovom stupni a požiadavkách investora. Takto vytvorený model je zdrojom informácií v celom procese výstavby a užívania stavby.

2. Priame výhody BIM modelu

 • Budovu je možné na základe informácii uložených v BIM modeli spravovať, riadiť údržbu a plánovať potrebné revízie alebo obnovy.
 • Možnosť kontroly projektových prác vo všetkých fázach od štúdie cez územné rozhodnutie až po realizačný projekt (vždy v 3D priestore)
 • Zobrazenie stavby v 3D vo všetkých fázach projektu s možnosťou vygenerovania aktuálnych grafických aj dátových informácii ako sú napr. riešené časti stavby, aktuálne výmery a pod.
 • Jednoduchšia komunikácia s projektovým tímom a porozumenie myšlienok architekta, projektanta alebo napr. statika.
 • Možná kontrola kolízií softvérom, ktorý eliminuje ľudský faktor.
 • S projektovou dokumentáciou dostane investor aj BIM model naplnený informáciami o stavbe.
 • Kvalitné podklady pre stanovenie rozpočtových nákladov stavby, generované z BIM modelu stavby.
 • Na základe BIM modelu je možné vypracovať podrobný harmonogram stavebných prác vrátane 4D simulácie výstavby.
 • Pri realizácií stavby vie investor čítať informácie uložené do BIM modelu s priestorovým 3D grafickým zobrazením a môže adekvátne komunikovať s realizátorom stavby.
 • Je možná vizuálna kontrola realizácie stavby priamo na mieste, ktorú umožňuje práve 3D grafické zobrazenie stavby spracované do BIM modelu.
 • Počas realizácie stavby sa do BIM modelu vložia informácie o skutočne použitých materiáloch a technológiách, ktoré boli na stavbe zabudované, tieto informácie budú využívané pri správe nehnuteľností.

3. Fámy a mýty o BIM

V súčasnej dobe je polemika medzi odborníkmi zaoberajúcimi sa prevažne projektovaním stavieb na Slovensku, či je metodika BIM (Building information modeling) aplikovateľná na náš trh. Počuť rôzne fámy o drahom a neefektívnom projektovaní, o cene ktorú nik nezaplatí, o tom že BIM nie je vhodný pre malé stavby a pod., opak je však pravdou, po zavedení BIM projektovania sme v našej kancelárií vyskúšali niekoľko malých stavieb a porovnali sme čas spracovania realizačného projektu (RP), kvalitu projektu a prínos pre investora.Výsledky nášho porovnávania môžeme zhrnúť do niekoľkých bodov.

 • Pre BIM projektovanie je nutné zmeniť myslenie a zaužívaný spôsob projektovania
 • Cena projektu je porovnateľná pri oboch metódach projektovania
 • Zavedením BIM systému je dosiahnutá vyššia kvalita projektu stavby, použitím efektívnych nástrojov projektovania
 • BIM projektovanie je vhodné pre akúkoľvek stavbu a jej veľkosť nemá žiaden vplyv na použitie tejto metódy
 • Hlavným prínosom pre investora pri BIM projektovaní je vyššia kvalita projektového detailu
Pri spracovaní BIM projektovej dokumentácie je vytváraný BIM model, ktorý investor môže využiť v ďalšej fáze stavby napr. časový harmonogram výstavby, realizácia stavby, užívanie stavby atď.

4. Poznámka autora

BIM systém nie je stroj, ktorý nahradí ľudí pri kreatívnej činnosti, nenahradí ceruzku v rukách architekta či projektanta, ani sám nevyprojektuje stavbu, ale je to prostriedok ako eliminovať ľudské chyby a umožňuje jednoduchší prenos informácií od spracovateľského tímu ku všetkým, ktorý sa zúčastňujú procesu výstavby a nakoniec ju aj užívajú.
Dovolím si povedať že zavádzanie BIM systému navrhovania, prípravy a realizácie stavby až po jej užívanie je významným krokom v celom stavebnom priemysle.

5. BIM projekt v praxi

BIM projekt obsahuje v každej fáze projektovania všetky konštrukcie stavby    

BIM projekt umožňuje kontrolu polohy konštrukcii a technických rozvodov v ktoromkoľvek mieste stavby

 

Výkresová dokumentácia a ostané časti dokumentácie ako sú napríklad výpisy (okná, dvere, klampiarske výrobky a iné), výkazy (výkopových zemín, oceľe, prefabrikátov, betónov, krovov…), sú generované z jedného BIM modelu

 

6. BIM video