Bytové domy, prestavby existujúcich objektov.
Koncept 2017


 

Súbor polyfunkčných domov, ul. Hrnčiarska Stropkov.
Dokumentácia pre územné rozhodnutie spracovaná v BIM-e